DPH 12% pro rok 2024 v programu INES

V sekci Aktualizace stáhnout aktualizaci z 19.12.2023 nebo novější. Pořídit nové skupiny DPH pro nákup a prodej v sazbě 12%. V nabídce /Ostatní/Údaje o firmě/Údaje k subjektu/ upravit údaj "Nižší sazba DPH" na 12%. V modulu /fakturace-sklad/ (pokud se používá) změnit v katalogu skupinu DPH u položek, kterých se změna DPH týká a zkontrolovat prodejní ceny u těchto položek ve skladové kartě, případně použít funkci v nabídce /Číselníky/Skladové karty/Ctrl+F3/Přepočti/ pro přepočet ceny s DPH/bez DPH dle potřeby. Pokud se jedná o větší počet karet lze použít funkci v nabídce /Ostatní/Změna DPH (%)/ kde jde hromadně změnit starou sazbu DPH za novou

Sleva na pojistném

ČSSZ zveřejnila podrobnou informaci ke Slevě na pojistném od 1.2.2023. Součástí je záznam on-line semináře a soubor nejčastějších dotazů a odpovědí.

Izolačka - účinnost

Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě byl vyhlášen ve Sbírce předpisů ČR. Příspěvek bude náležet zaměstnanci, pokud byla karanténa či izolace nařízena po 30.11. a trvá k 23.12.2021 (den nabytí účinnosti zákona).

Příklady izolačky:
1) od 30.11. do xx.12., nárok není, izolačka nebyla nařízena po 30.11.
2) od xx.12. do 22.12., nárok není, netrvá k 23.12.
3) od xx.12. do 23.12., nárok je, trvá k 23.12.

Příklady výpočtu

Izolačka

Jde o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci za měsíce březen a duben. Úpravu formuláře mzdy, nový Přehled o výši pojistného a další změny s tím související je ke stažení.

Podrobnější informace na webu MPSV: Izolačka

Stravné v roce 2021 - náhrada stravenek

Je potřeba mít naistalovanou aktualizaci programu INES z 25.1.2021 a založit mzdovou složku dle vzoru. Číslo mzdové složky se zadá libovolné nepoužité

stravne.jpg, 27kB

Jak uplatnit antivirus C?

Je potřeba mít naistalovanou aktualizaci programu INES z 1.7.2020. Antivirus C (sleva na pojistném pro zaměstnavatele do 50 zaměstnanců v pracovním poměru za červen až srpen 2020). Nárok na prominutí pojistného má zaměstnavatel, který kumulativně splní následující podmínky. Po vypočtení mezd se v nabídce /Výplata/Tisk/Přehled o výši pojistném/ se upraví u zaměstnanců, kteří mají nárok na snížení vyměřovacího základu, vyměřovací základ a označí se příznakem A ve sloupci /Použít snížený VZSP/

Jak postupovat při proplácení 60 procentní náhrady mzdy v případě prostojů z důvodu omezení činnosti firmy

Postup pro 60 % náhradu mzdy: V nabídce /Mzdy/Číselníky/Mzdové složky, srážky../Algoritmy/ se přidá nový algoritmus

algoritmus.jpg, 12kB

V nabídce /Mzdy/Číselníky/Mzdové složky, srážky../Mzdové složky/ se přidá nová mzdová složka. Číslo mzdové složky se zadá libovolné nepoužité

mzdova-slozka.jpg, 44kB

Pokud je potřeba jiné sazby, nastaví se hodnota údaje "sazba" na požadovanou hodnotu. Např. pro 80% se nastaví 0.8

Pozor na rok 2020

Pro správnou funkci programu INES s datumy roku 2020 a novějšími je potřeba dále aktualizovat běhový program UFAND, na kterém běží program INES. V programu INES verze z roku 1919 a novější je test zda je program připraven na rok 2020. Pokud máte INES starší než z roku 2019 proveďte aktualizaci programu a následně i běhového programu UFAND na této stránce

Program INES

Integrovaný ekonomický systém INES, který je vyvíjen od roku 1993, je určen pro malé a střední podnikatelské subjekty. Je to komplexní ekonomický systém, který řeší vedení ekonomických agend jak v účetnictví tak i daňové evidence. Pokrývá svými možnostmi specifikace maloobchodního prodeje, dále je zaměřen na velkoobchody (vzhledem k propracovanému systému objednávek a mnoha možnostem v cenové politice), výrobní podniky (možnost kalkulací výrobků, rozpad na suroviny), ale také i pro účetní firmy (export a import dat od zpracovávaných firem), auditory a daňové poradce, pro které a také s jejich spoluprací je komplet vyvíjen a udržován. INES je napsán v českém programovacím jazyce PC FAND firmy ALIS s.r.o.. Jedná se DOSovskou aplikaci, která běží v prostřědí windows. Program je složen z několika, navzájem spolupracujících, modulů. Je dodáván jako variabilní systém v několika cenových úrovních, které jsou tvořeny poskytnutím práv podle výběru konečným uživatelem. Jednotlivé verze lze kombinovat.

Kontrolní hlášení

Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že agenda kontrolního hlášení bude součástí programu INES pro rok 2016. Kontrolní hlášení bude možné podat pouze elektronicky. Poprvé se bude podávat za měsíc leden 2016, lhůta je do 25. 2. 2016. Plátce-právnická osoba podává hlášení měsíčně, plátce - fyzická osoba podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání k DPH. Více v zákoně o DPH, § 101c až § 101i.

Testovací server Daňového portálu je dostupný na adrese. Podání na tomto serveru nejsou odesílána na cílové finanční úřady, lze tedy činit a odesílat jakákoliv podání. Pro potřeby testování je již k dispozici formulář Kontrolního hlášení DPH.

Pokud nemáte předplatné pro aktualizaci programu INES a máte o něj zájem napište si o ně. Uveďte IČ firmy

Kontrolní hlášení v programu INES

Program INES pro rok 2016 bude připraven na kontrolní hlášení. Co to bude znamenat pro uživatele programu INES?

 • rozšíření číselníku DPH o údaj Kód režimu plnění, který se projeví u skupin DPH na řádku 1 a 2 přiznání DPH
 • využití stávajícího příznaku Typ daňového dokladu, který je v hlavičce všech stávajících dokladů. Pokud se bude jednat o zaúčtování dokladu nad 10 000,-Kč a přesto tento doklad má být zatříděn jako zjednodušený daňový doklad, nastaví se Typ daňového dokladu na hodnotu Z.
  Naopak u dokladu do 10 000,-Kč, který spadá do § 31 - splátkový nebo § 31a - platební kalendář se nastaví Typ daňového dokladu na hodnotu S - leasing, splátka. Takový to doklad se zatřídí do detailního rozpisu A4/B2 kontrolního hlášení
 • u zatřídění do oddílu A3 (řádek přiznání 26) A3 zlato - datum narození se uvede do údaje DIČ ve tvaru DD.MM.YYYY
 • daňová evidence u závazků/drobného nákupu rozšířena o údaj Datum plnění dodavatele, kde se zadává datum zdanitelného plnění, který je uveden na faktuře dodavatele. Např. dostanete fakturu za zboží s datem zdanitelného plnění 29.1.2016. Tato faktura se dostane do účtarny až koncem února 26.2.2016. V daňové evidenci tuto fakturu zaevidujete do závazků s datem zdanitelného plnění 26.2.2016 a datem plnění dodavatele 29.1.2016. Pro přiznání DPH i kontrolní hlášení se objeví faktura za měsíc únor, ale v kontrolním hlášení ponese datum 29.1.2016 tj. datum plnění dodavatele. Toto je potřeba pro správné spárování dokladů v kontrolním hlášení, které podává odběratel a dodavatel.
  Pokud je číslo daňového dokladu závazku/drobného nákupu delší jak 12 znaků, zapíše se do poznámky ve tvaru #xxx# kde xxx je vlastní číslo. Např. #VF2016A000256# znamená číslo dokladu VF2016A000256.
 • účetnictví - při pořizování pohledávek nebo závazků se po potvrzení čísla faktury otevře okénko s mozností zadání dlouhého (60 znaků) evidečního čísla daňového dokladu. Stejné okénko se objeví i při pořízení řáddku v pokladně, bance nebo všeobecného dokladu pokud se zadá, že jde o daňový doklad.
 • před odesláním XML souboru doporučujeme načíst XML soubor na EPO a provést kontrolu správnosti vstupních dat

Z výše uvedeného plyne, že lze pořizovat data ve verzi programu INES 2015, ale pro vytvoření kontrolního hlášení (nejpozději do 25.2.2016) je nezbytně nutné použít INES verze 2016.

Zatřídění dokladů do kontrolního hlášení se provádí v programu INES podle řádku přiznání DPH definované v čísleníku DPH.
Vztah mezi řádkem přiznání DPH a oddílem kontrolního hlášení


Řádek přiznání DPH        Oddíl kontrolního hlášení
1, 2 A4, A5
3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 A2
10, 11 B1
25 A1
26 A3
33 A4
34 B2
40, 41 B2, B3


A1 - Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a
A2- Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§ 24, § 25)
A3- Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2
A4- Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit
A5 - Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad
B1- Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a
B2- Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit
B3 - Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně

Nejednoznačnost mezi řádkem přiznání a oddílem kontrolního hlášení je oddílu A4/A5 a B2/B3

Doporučení:
Prodej nad 10 000,- vždy na fakturu, aby se předešlo dodatečným přesunům z hromadné tržby za hotové do prodeje nad 10 000,- (z oddílu A5 do A4)

Zatřídění do oddílu A5

Celkový součet za doklad (prodej) < 10 000,-Kč nebo není DIČ odběratele nebo typ daňového dokladu "Z" (zjednodušený daňový doklad, např. hromadné zaúčtování tržby jednotlivých paragonů < 10 000,-Kč)

Zatřídění do oddílu B3

Celkový součet za doklad (nákup) < 10 000,-Kč nebo typ daňového dokladu "Z" (zjednodušený daňový doklad, např. hromadné zaúčtování nákupu PHM)

Nový příznak v číselníku DPH

Kód režimu plnění. Uplatní se pro oddíl A4 kontrolního hlášení tzn., řádek 1 a 2 přiznání DPH:

 • 0 - běžné plnění
 • 1 - § 89 ZDPH (zvláštní režim pro cestovní službu)
 • 2 - § 90 ZDPH (zvláštní režim pro použité zboží)

Doporučujeme prostudovat pokyny k vyplnění kontrolního hlášení

Vykazování druhé snížené sazby DPH

S účinností od 1. 1. 2015 zavádí novela zákona o DPH vedle dosavadní (první) snížené sazby DPH ve výši 15 % také druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %. V této souvislosti bude s účinností od 1. 1. 2015 k dispozici nový tiskopis přiznání k DPH. V tomto novém tiskopise DPH dochází pouze k minimálním úpravám, které mají dopad jenom na formální stránku přiznání. Zdanitelná plnění s druhou sníženou sazbou budou vykazována na řádcích pro sníženou sazbu daně souhrnně se zdanitelnými plněními s první sníženou sazbou DPH. Více v informací na webu Finanční správy.

Přenesení daňové povinnosti

Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Hlavní principy režimu přenesení daňové povinnosti:

 • Dodavatel fakturuje bez daně - dodavatel/poskytovatel fakturuje bez daně a daň neodvádí, pokud je příjemce plátcem daně v ČR a plnění je uskutečněno pro jeho ekonomické činnosti. Dodavatel/poskytovatel je povinen uvést sazby daně jednotlivých plnění a na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
 • Odběratel je povinen daň přiznat a může uplatnit nárok na odpočet daně - jedná se o zavedení režimu tuzemského samovyměření (reverse-charge). Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
 • Výpis z evidence k režimu přenesení pro daňové účely - dodavateli i odběrateli je v této souvislosti uložena povinnost vést evidence pro daňové účely, ve které se musí uvádět DIČ obchodního partnera, DUZP, základ daně, rozsah a předmět plnění. U stavebních nebo montážních prací se rozsah plnění neuvádí.

Číselník DPH doplněn o údaj Kód PDP kód předmětu plnění přenesené daňové povinnosti. V rámci režimu přenesení daňové povinnosti (platí pro dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5, převod povolenek na emise skleníkových plynů, a od 1. 1. 2012 nově i na stavební práce) má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (odběratel). Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku.

Účtování

 • U dodavatele/poskytovatele je třeba založit novou skupinu DPH, strana prodej, sazba daně 0%. Pozice na řádek 25 přiznání k DPH
 • U odběratele/příjemce je třeba založit dvě skupiny DPH:
  • Skupina DPH směr plnění nákup, sazba daně 21% - základní sazba daně. Pozice na řádek 43 přiznání k DPH
  • Skupina DPH směr plnění prodej, sazba daně 21% - základní sazba daně. Pozice na řádek 10 přiznání k DPH
 • v případě snížené sazby daně 14% je zapotřebí založit další dvojici skupin DPH, sazba daně 14%, zařadit na řádky 44 (nákup) a 11 (prodej).

S účinností od 1. dubna 2015 bude dále uplatněn při dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně takovéhoto zboží překračuje částku 100 tis. Kč. Vybrané zboží je vymezeno v §3 nařízení vlády a jedná se zejména o obiloviny a technické plodiny, kovy, mobilní telefony, integrované obvody, přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat a videoherní konzole. S účinností od 1. září 2015 se režim přenesení daňové povinnosti použije také při dodání cukrové řepy.

Kód předmětu plnění:

 • 1: jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92b – zlato
 • 11: jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92d – povolenky
 • 4: jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92e – stavební a montážní práce,
 • 5: jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92c – zboží uvedené v příloze č. 5.
 • 12: obiloviny a technické plodiny
 • 13: kovy
 • 14: mobilní telefony
 • 15: integrované obvody
 • 16: přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat
 • 17: videoherní konzole

Faktury vystavené, které obsahují přenesení daňové povinnosti by měly obsahovat text, který upozorňje na tuto skutečnost. Ukázka textu:
"Podle zákona č. 235/2004 Sb., §92 a až e podléhá zboží nebo služby režimu přenesení daňové povinnosti. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno."

Pomoc online

Vzdálená pomoc Více informací »

Doporučujeme

Výpočet čisté mzdy 2021
Více informací »

Výpočet dovolené v roce 2021
Více informací »

Doklad 2008 - fakturace, sklad
Více informací »

Nespolehlivý plátce DPH
Více informací »


Nahoru