Hromadné ověření DIČ službou VIES

Legislativa spojená s vývozem zboží do EU


Mezinárodní označení pro DIČ

Název členského státu Zkratka pro DIČ Prefix DPH Počet znaků
Rakousko UID ATU 8 čísel
Belgie BTW-nr Mwst-nr BE 10 čísel
Bulharsko ДДС номер BG 9-10 čísel
Chorvatsko PDV-ID; OIB HR 11 čísel
Kypr ΦΠΑ CY 9 čísel
Česká republika DIČ CZ 8-10 čísel
Dánsko CVR DK 8 čísel
Estonsko KMKR EE 9 čísel
Finsko ALV nro FI 8 čísel
Francie n° TVA FR 2 znaky + 9 čísel
Německo USt-IdNr. DE 9 čísel
Řecko ΑΦΜ EL 9 čísel
Maďarsko ANUM HU 8 čísel
Irsko VAT nebo CBL IE 7 čísel + 1-2 znaky
Itálie P.IVA IT 11 čísel
Lotyšsko PVN LV 11 čísel
Litva PVM kodas LT 9-12 čísel
Luxembursko No. TVA LU 8 čísel
Malta Vat MT 8 čísel
Holandsko Btw-nr. NL 9 čísel + B + 2 čísla
Polsko NIP PL 10 čísel
Portugalsko NIF nebo NIPC PT 9 čísel
Rumunsko CIF RO 2-10 čísel
Slovensko IČ DPH SK 10 čísel
Slovinsko ID za DDV SI 8 čísel
Španělsko NIF (CIF) ES Znak + 7 čísel + znak
Švédsko Momsnr. SE 12 čísel

Systém VIES

V rámci správy DPH u dodání zboží do jiného členského státu je nutno řešit otázku dokazování uplatněného osvobození od DPH .

Od okamžiku vstupu ČR do Evropské unie byla naše země začleněna do Jednotného vnitřního trhu spojeného s volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil, který byl mezi členskými státy Evropské unie vytvořen 1.1.1993. Odbouráním vnitřních hranic a hraničních kontrol za podmínek zmíněného režimu osvobození mohlo docházet k výraznému nárůstu daňových úniků. Z tohoto důvodu byly členské státy EU nuceny zavést nové postupy umožňující kontrolu uplatňování nároku na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu.

Za tímto účelem byl v rámci Evropské unie vytvořen komunitární systém výměny informací v oblasti DPH, který prostřednictvím elektronického systému VIES (VAT Information Exchange System) umožňuje správcům daně členských států Evropské unie získat informace pro kontrolu, zda dodavatel byl oprávněn osvobodit zdanitelné plnění, a naopak v zemi určení umožnil prověřit, zda pořizovatel nabyté zboží řádně přiznal a zdanil.

Systém VIES slouží k zajištění výměny informací o uskutečněných intra-komunitárních plněních a identifikačních údajů o osobách registrovaných k DPH v jednotlivých členských státech.

V souvislosti se zavedením systému VIES v České republice došlo v okamžiku vstupu do EU ke změnám v povinnostech českých plátců DPH obchodujících s členskými státy EU. Do systému VIES, resp. do povinného sdělování informací o uskutečněných intra-komunitárních transakcích, jsou zahrnuty i identifikované osoby dle § 6g-i zákona o DPH.

Vývoz zboží, služeb do země EU

Dodání zboží do jiného členského státu je považováno za osvobozené plnění s nárokem na odpočet v případě, že:
  • pořizovatel zboží je v jiném členském státě Evropské unie registrován k dani z přidané hodnoty, tzn., že mu bylo přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ) pro účely DPH a zároveň zboží bylo skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu EU plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou.
Osvobození nelze uplatnit v případě, že je dodáváno zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě nebude předmětem daně. Pro účel uplatnění osvobození od daně je dodavatel povinen uvést a zkontrolovat platnost DIČ svého zákazníka, které mu bylo vydáno v jiné členské zemi Evropské unie.

Při dodání zboží do třetích zemí mimo území Evropské unie platí pravidla pro vývoz zboží .